หน้าแรก

กำหนดกำรอบรมพระนวกะพรรษา 1 และ 2 ประจำปี2557

2 พฤศจิกายน 2557 (วันอาทิตย์ต้นเดือน)    รายงานตัวเข้าอบรมพร้อมใบประเมิน

8 -11 พฤศจิกายน 2557                       สอบนักธรรมโทและเอก (สามารถลาไปสอบได้)

13 พฤศจิกายน 2557                           วันสุดท้ายในการรายงานตัวเข้าอบรม(สำหรับพรรษา 2)

16 พฤศจิกายน 2557                           วันสุดท้ายในการรายงานตัวเข้าอบรม(สำหรับพรรษา 1)

เดือนมกราคม 2558                              ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

4 – 13 กุมภาพันธ์ 2558                        ปฏิบัติธรรมพิเศษ

14 กุมภาพันธ์ 2558                             ปล่อยตัวลงพื้นที่

สถานที่รายงานตัว

พรรษา 1                                   ระเบียง 3

พรรษา 2 เส้นทางสามัญ                  หมู่บ้านบรรลุธรรม

พรรษา 2 เส้นทางวิสามัญสาขาและพุทธบุตรอาสา             วิหารคด คอร์ 29

หมายเหตุ

1. กรุณานาใบประเมินผลการรับบุญช่วงเข้าพรรษามายื่นในวันรายงานตัวด้วย เพราะมีผลต่อการลงทะเบียนเข้าอบรม

2. เตรียมเอกสารสาคัญมายื่นให้แก่โครงการเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการอบรม ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาวุฒิการศึกษาหนังสือสุทธิ

3. สาหรับพระภิกษุที่เข้าอบรมพระนวกะ 1 ให้เตรียมอังสะแบบผูกเชือกมาใช้ในการอบรม

 

 

การสมัครเข้าโครงการพระนวกะ1 ปี 2557

                               กำหนดการอบรมพระนวกะพรรษา 2 ปี2555  คลิก

                               แบบประเมินการรับบุญพระนวกะพรรษา2 ปี2555 คลิก